ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Tuesday, January 1, 2013

"2013" සුභ නව වසරක් වේවා!!

අදින් ආරම්භවු මේ නව වසරේ ඔබේ සියළුම යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉටුවේවායි අපි මුළු හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. අපේ පළමු සංවත්සරයට ද තව දින අටක් පමණක් ඇති බව ඔබට සතුටින් දන්වා සිටිමු.No comments:

Post a Comment