ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Sunday, January 27, 2013

ඔබ මට තරුවකි 32


අනේ දුවේ...! දේවිකා වහාම පැන දිනිතිව ඔසවා ඇදමත හරියාකාරව සැතපුවා. ඇගේ කම්මුල් වලට සෙමෙන් ගැසුවා.කිසිම ප්‍රතිචාරයක් තිබුනේ නෑ.

අනේ කවුරුත් නැද්දෝ...!

"නව කථාව" බලන්න...

No comments:

Post a Comment