ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Saturday, April 21, 2012

ඔබ මට තරුවකි 16

මිතුරන් ගියපසු අපේ පෙම් යුවල මන්දාලෝකයේ කතාබහ ඇරඹුවා. ඒත් නිහඩව.

“ඔයාට මොකක්ද අර කියන්න තියනවා කිව්වේ.” අවිශ්ක විමසුවා.
“නෑ පොඩි දෙයක්, මම පස්සේ කියන්නම්.”

“ඇයි ඒ... දැන් කියන්න.”
“මේ... මම ඔයාට පොඩි තෑග්ගක් ගත්තා.

"නව කථාව" බලන්න...

No comments:

Post a Comment