ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Monday, November 12, 2012

සාදර ඇරයුමයි!!

පසු ගිය කාලය තුල  අපිට මෙම අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමට බැරිවුනා. ඒකට සමාවෙන්න. දැන් හරි... ඔන්න අපි ආයෙත් ආවා.ගණිතගැටළු,කාලීන සාකජ්ජා,"ඔබ මට තරුවකි-නවකතාව" ආදි ඔබ රස විදි සියළු රසාංග සමගින් අපි ඉදිරියේදි ඔබ හමුවෙන්න සූදානම්.

ඉතින් එන්න ආපේ මිතුදම් යදම් කරන්නට....

2 comments: