ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Wednesday, November 14, 2012

කැවුම් කීයද?

කලකට පසුව ඔයාලා හමු‍‍‍වෙන්න ආ‍වෙ රසම රස ගණිත ගැටළුවකුත් අර‍‍ගෙනයි.රසයි කීවෙ ‍කැවුම් ගැන තියන නිසා.
‍‍මේකයි සිද්ධිය:

ඔන්න යාළු‍‍වො ති‍‍‍දෙ‍නෙක් ගමනක් යන්න පිටත්වුනා ලු. A,B,C කියලා හිතමු‍කෝ. හැබැයි ගි‍‍යේ හිස් අතින් ‍නෙ‍වෙයි, කැවුම් මල්ලකුත් අර‍‍ගෙනයි.

Monday, November 12, 2012

සාදර ඇරයුමයි!!

පසු ගිය කාලය තුල  අපිට මෙම අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමට බැරිවුනා. ඒකට සමාවෙන්න. දැන් හරි... ඔන්න අපි ආයෙත් ආවා.ගණිතගැටළු,කාලීන සාකජ්ජා,"ඔබ මට තරුවකි-නවකතාව" ආදි ඔබ රස විදි සියළු රසාංග සමගින් අපි ඉදිරියේදි ඔබ හමුවෙන්න සූදානම්.

ඉතින් එන්න ආපේ මිතුදම් යදම් කරන්නට....