ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Saturday, June 9, 2012

නිහඩ බව බිදිමු...!

මේ පෝස්ට් එක දාන්නේ අපි අපේ මිතුරුමිතුරියන් වෙත ඉක්මනින්ම නැවත එනවා කියන්නයි. ඔබේ සුහදකම තවදුරටත් අප සමග තබාගන්න...

කියන්න, ලියන්න බොහෝ දේ තියනවා. ඉතින්, තව ටික දිනක් ඉවසන්න... සියල්ල සූදානම්