ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Sunday, October 7, 2012

Again we apologize from you,because we have problem with updating this site.we try to solve this problems as soon as possible.Sorry for inconvenience.... Stay with us!!!!

APAGE MEMA ADAWIYA YAWATHKALINA KIRIME DHOSHA ATHIWIMAK HETHUWEN
OBA HA SAMAGA NEWATHA MUNAGESIMA THARAMAK PAMA WIYA HEKI BAWA KARUNAWEN SALAKANNA. DIGATAMA APA SAMAGA RENDHI SITINNA.!!!